0
6

Wyniki ewaluacji

2 grudnia 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

WYNIKI ZEWNĘTRZNEJ EWALUACJI NASZEJ SZKOŁY.
 

Prezentowany poniżej raport jest rezultatem zewnętrznej ewaluacji problemowej: „PROCESY”

przeprowadzonej w roku szkolnym 2010 / 2011 w naszej szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji.

 

 

Wymaganie

Poziom spełniania wymagań

Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy

A

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

A

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

B

Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

A

Kształtuje się postawy uczniów

A

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

B

Objaśnienie:

Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.