0
6

Koncepcja pracy szkoły

17 maja 2022r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

   KONCEPCJA PRACY

Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki 

w Bielsku - Białej

 „Czytajmy i uczmy się, a będziemy wolnymi ludźmi”
                                                                                 
Tadeusz Kościuszko  

Chcielibyśmy, aby uczeń naszej szkoły:

 • był wszechstronnie przygotowany do wymogów dalszej edukacji,

 • umiał się uczyć i stale wzbogacał swoją wiedzę,

 • był człowiekiem o szerokich zainteresowaniach, rozwijającym swoje talenty
  i uzdolnienia,

 • miał poczucie własnej wartości,

 • był patriotą i miał wiedzę na temat historii i kultury Polski,

 • był człowiekiem ciekawym świata, otwartym na odmienności kulturowe innych krajów;

 • był człowiekiem wrażliwym na potrzeby innych,

 • miał poczucie estetyki, dbał o kulturę języka, był wrażliwy na piękno sztuki, miał potrzebę kontaktu z kulturą,

 • szanował przyrodę, miał wiedzę na temat ekologii i zagadnień związanych 
  ochroną środowiska,

 • dbał o swoje zdrowie, prowadził aktywny tryb życia.

   

I. Dbałość o wysoką  jakość nauczania, przygotowanie uczniów do życia 
    w społeczeństwie informacyjnym:

 • stosowanie aktywizujących metod nauczania oraz różnorodnych form pracy i środków dydaktycznych;

 • wykorzystywanie nowoczesnej bazy dydaktycznej szkoły (pracownia komputerowa, centrum multimedialne w bibliotece szkolnej, dwie pracownie netbooków) – stosowanie w pracy z uczniami komputerowych programów edukacyjnych, e-podręczników, prezentacji multimedialnych, korzystaniez zasobów edukacyjnych Internetu;

 • udział w projektach „Lekki jak piórko” oraz „Informatyka z Baltie”;

 • dbałość o podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli;

 • troska o wyniki Sprawdzianu w klasie szóstej- systematyczne przeprowadzanie próbnych Sprawdzianów;

 • przeprowadzanie badania wyników nauczania w klasie III;

 • wykorzystywanie niestandardowych metod pracy z uczniami takich jak m.in. konkursy i turnieje wiedzy, wycieczki edukacyjne, wyjścia na koncerty, do muzeów, Książnicy Beskidzkiej, zajęcia w plenerze, spotkania z twórcami kultury, pisarzami, przedstawicielami różnych zawodów.

   

II. Działania zmierzające do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów:

 • organizowanie konsultacji z poszczególnych przedmiotów i zespołów wyrównawczych;

 • prowadzenie zajęć indywidualnych z uczniami przez pedagoga szkolnego;

 • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych;

 • stała współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, kierowanie na badania w Poradni;

 • organizowanie pomocy koleżeńskiej;

 • systematyczne spotkania nauczycieli z rodzicami;

 • opracowanie planów wynikowych oraz wymagań edukacyjnychz uwzględnieniem wymagań dla uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.

   

III. Rozwijanie zainteresowań dzieci, odkrywanie talentów, stwarzanie
       okazji do odnoszenia przez uczniów sukcesów w różnych dziedzinach,
      
kształtowanie u uczniów poczucia własnej wartości, rozwój kompetencji
       potrzebnych na rynku pracy:

 • praca w różnorodnych kołach zainteresowań, takich jak m.in.: chór, koło taneczne, koło polonistyczne, koło komputerowe, warsztaty plastyczne, koło j. angielskiego koło matematyczne, SKKT, SKS, Koło przyjaciół AK, koło teatralne;

 • udział w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych, takich jak m. in.: konkurs matematyczno – przyrodniczy, konkurs polonistyczny z elementami historii, konkurs matematyczny „Kangur”, konkurs j. angielskiego „Fox”, konkurs matematyczny im St. Banacha, międzyszkolne konkursy ekologiczne, konkurs biblijny „Jonasz”,  konkursy wokalne, konkursy dla uczniów klas I – III, konkursy plastyczne;

 • organizowanie szkolnych konkursów i turniejów wiedzy z różnych dziedzin, takich jak m.in.: całoroczny konkurs ortograficzny dla klas I-III, całoroczny konkursmatematyczny dla klasI-III, całoroczny konkurs historyczny, całoroczny konkurs krajoznawczy; całoroczny konkurs pięknego czytania, całoroczny konkurs czytelniczy, konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce, festiwal piosenki „ Ze śpiewem żyje się lżej” dla klas I - VI, konkurs melomana, konkurs ekologiczny, konkursy plastyczne;

 • eksponowanie osiągnięć uczniów na korytarzach szkolnych i stronie internetowej szkoły.

 

IV. Budzenie patriotyzmu, kształtowanie przywiązania do kultury i historii
       swojej  Ojczyzny,  wzbogacanie  tradycji  związanych  z  osobą  Patrona Szkoły:

 • kultywowanie polskich tradycji, obchodzenie świąt narodowych: organizowanie koncertu patriotycznego z okazji Święta Niepodległości, wspólne z mieszkańcami dzielnicy śpiewanie pieśni patriotycznych z okazji Święta Flagi i Święta 3 Maja, organizowanie apeli poległych przy Katyńskim Dębie Pamięci;

 • kultywowanie tradycji związanych z patronem szkoły: obchody Dnia Patrona Szkoły, wyjazd do Krakowa w dniu 15 października śladami patrona szkołyz okazji rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki – zwiedzanie miejsc związanych z patronem szkoły, współpraca z innymi szkołami im. Tadeusza Kościuszki, organizowanie konkursu wiedzy o patronie szkoły;

 • opieka nad tablicą upamiętniającą postać druha Piekiełki;

 • działalność Szkolnego Koła Przyjaciół AK;

 • udział w Diecezjalnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek.


V. Rozwijanie zainteresowania kulturą innych krajów europejskich,
       kształtowanie ciekawości świata, postawy otwartości i szacunku dla
       odmiennych tradycji i zwyczajów:

 • współpraca z innymi szkołami europejskimi w ramach Edukacyjnego Programu Unii Europejskiej UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE/ COMENIUS;

 • rozwijanie motywacji do nauki języka angielskiego: organizowanie szkolnego konkursu z języka angielskiego;

 • przeprowadzanie konkursów na temat krajów europejskich.


VI. Budzenie  wrażliwości  na  potrzeby  drugiego  człowieka, kształtowanie
      empatii, rozwijanie postawy koleżeństwa i braterstwa oraz szacunku dla
      osób starszych:

 • udział w akcji „Pola Nadziei”: organizowanie zbiórki funduszy na budowę hospicjum stacjonarnego w Bielsku – Białej poprzez zbiórkę pieniędzy po koncercie patriotycznym dla mieszkańców dzielnicy z okazji Święta Niepodległości, kiermasz bożonarodzeniowych kartek i ozdób oraz sprzedaż ciast wDniu Słodkości, zbiórka pieniędzy organizowana po szkolnych jasełkach;

 • udział w akcji „Adopcja na odległość”: organizowanie zbiórki funduszy na potrzeby misji poprzez świąteczną akcję sprzedaży stroików i palm wielkanocnych;

 • organizowanie innych akcji charytatywnych zgodnie a aktualnymi potrzebami, m.in.: zbiórka zabawek dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, zbiórka nakrętek plastikowych na zakup wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnego dziecka;

 • organizowanie Dnia Babci i Dziadka;

 • organizowanie pomocy koleżeńskiej;

 • organizowanie wyjścia do szpitala przed Świętami Bożego Narodzenia;

 • zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska;

 • dokarmianie ptaków - opieka nad ptasią stołówką;

 • organizowanie 15 maja Święta Polskiej Niezapominajki, w trakcie którego podsumowywane są wszystkie akcje charytatywne szkoły.


VII. Rozwijanie wrażliwości uczniów na piękno sztuki, dbałość o kulturę
         języka i kulturę osobistą kształtowanie poczucia estetyki, rozwijanie
         zainteresowań kulturalnych:

 • realizacja własnego programu „Dobre maniery to żadne bariery”;

 • organizacja Dnia dobrych manier;

 • współpraca z miejskimi ośrodkami kultury takimi jak m.in.: Bielskie Centrum Kultury, Książnica Beskidzka, Regionalny Ośrodek Kultury, Biuro Wystaw Artystycznych;

 • organizowanie wyjść do teatru, kina, muzeów, na wystawy artystyczne, koncerty muzyczne, warsztaty artystyczne;

 • organizowanie artystycznych zajęć dodatkowych takich jak: chór, koło taneczne, warsztaty plastyczne, koło teatralne;

 • udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”: codzienne organizowanie „godziny czytania”, przeprowadzanie Całorocznego konkursu pięknego czytania oraz innych całorocznych konkursów czytelniczych;

 • organizowanie Festiwalu Książki;

 • organizowanie konkursów muzycznych i plastycznych;

 • organizowanie Międzyszkolnego Dyktanda o tytuł Bielskiego Mistrza Ortografii oraz szkolnych konkursów ortograficznych;

 • organizowanie przedstawień teatralnych, m.in. coroczne Jasełka.


VIII. Kształtowanie postawy szacunku dla przyrody, rozwijanie wiedzy
          uczniów na temat ekologii i zagadnień związanych z ochroną środowiska:

 • realizacja własnego programu edukacji ekologicznej Bądź przyjacielem Ziemi: organizowanie Dni Ziemi oraz takich akcji jak: Święto Drzewa, Sprzątanie Świata, Dzień Czystego Powietrza, przeprowadzanie konkursu ekologicznego oraz konkursów plastycznych o tematyce ekologicznej, udział w warsztatach przyrodniczych w terenie;

 • współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi ochroną przyrody takimi jak: Pracownia na rzecz wszystkich istot, Stowarzyszenie Olszówka, LOP, PTTK, Ośrodek Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Nadleśnictwo Bielsko – Biała, Fundacja ekologiczna „Arka”;

 • udział w międzyszkolnych konkursach ekologicznych: Ekoplaneta, konkurs organizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.


IX. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, propagowanie aktywnego trybu życia:

 • realizacja własnego programu dodatkowych zajęć sportowych: organizowanie zajęć Szkolnego Koła Sportowego, organizowanie zawodów sportowych w ramach wewnątrzszkolnych rozgrywek sportowych, udział w międzyszkolnych zawodach i turniejach sportowych;

 • organizowanie imprez sportowych i turystycznych takich jak: Mikołajkowy Turniej Sportowy, Spartakiada sportowa, rajd turystyczny;

 • organizowanie wycieczek górskichw ramach działalności Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego;

 • organizowanie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy;

 • realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki;

 • coroczne organizowanie Szkolnych Dni Zdrowia, w trakcie których przeprowadzane są pokazy pierwszej pomocy, spotkania na temat ochrony zdrowia i zagrożeń takich jak różnego rodzajuuzależnienia, organizowanie turniejów wiedzy o zdrowiu i konkursów plastycznych o tematyce zdrowotnej;

 • udział w Miejskim Programie Nauki Pływania – organizowaniewyjazdów na basen dla klasy II;

 • udział w ogólnopolskich akcjach: „Mleko dla szkół” oraz „Owoce w szkole”.


X. Współpraca z rodzicami i  środowiskiem lokalnym:

 • współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami działającymiw środowisku takim i jak: Rada Osiedla Mikuszowie Krakowskie, Stowarzyszenie Mieszkańców Mikuszowic Krakowskich, Świetlica Domu Kultury w Bielsku – Białej, Parafia św. Barbary, przedszkola sąsiadujące ze szkołą;

 • organizowanie uroczystości i imprez środowiskowych takich jak: koncert patriotyczny z okazji Święta Niepodległości, Jasełka, Dzień Otwarty Szkoły, Szkolny Festyn, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki;

 • przygotowywanie programu artystycznego na „Opłatek dzielnicy”;

 • zapraszanie dzieci z okolicznych przedszkoli na szkolne uroczystości;

 • systematyczne organizowanie spotkań z rodzicami wg ustalonego harmonogramu;

 • organizowanie spotkań dla rodziców z osobami zajmującymi się sprawami wychowania i edukacji dzieci.


XI. Rozwijanie postaw obywatelskich i samorządnej działalności uczniów:

 • działalność Samorządu Szkolnego;

 • organizowanie imprez szkolnych jak:Święto Edukacji Narodowej, zabawy andrzejkowa i karnawałowa, Święto Wiosny, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet;

 • włączanie się w akcje charytatywne jak m.in.: zbieranie nakrętek, zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt, akcje „Pola nadziei” i „Adopcja na odległość”;

 • wizyta w szpitaluz okazji Świąt Bożego Narodzenia.

   

  Znowelizowany tekst Koncepcji Pracy Szkoły opracował Zespół nauczycieli pod przewodnictwem mgr Izabeli Kaszuby w składzie:  mgr Iwona Sztafa, mgr Elżbieta Golonka, mgr Ewa Hola, lic. Sylwia Matejko

   

  Zatwierdzono podczas Konferencji Rady Pedagogicznej  7 października 2010 r.

  Znowelizowano 31 sierpnia 2011 r. i 31 sierpnia 2012 r.

  Znowelizowano 29 sierpnia 2014 r.