0
6

Kapitał ludzki

27 września 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

W ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - realizowany był projekt  „Fabryka wiedzy i umiejętności”.

Okres realizacji:       02.11.2010 - 31.08.2012

Wartość projektu:     1 000 000 PLN, z czego 85% pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny: Podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów bielskich szkół na rynku pracy. Cel ten był realizowany dwutorowo poprzez wdrożenie programu rozwojowego ukierunkowanego na:

  1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów: z rodzin uboższych, niewydolnych wychowawczo, nie osiągających sukcesów edukacyjnych.
  2. Rozwijanie potencjalnych możliwości intelektualnych uczniów zdolnych.

Projekt miał charakter pilotażowy. Skierowany był do 610 uczniów i uczennic zamieszkujących w woj. śląskim i uczęszczających do bielskich szkół prowadzących kształcenie ogólne. Obejmował on uczniów, którzy z różnych powodów wykazują problemy w nauce oraz uczniów zdolnych, którzy zainteresowani są poszerzaniem wiedzy z przedmiotów kluczowych. W ramach projektu wsparcie uzyskali uczniowie z SP nr 24, SP nr 25, SP nr 27, SP nr 36, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 16, Gimnazjum nr 9 z oddz. Integracyjnymi i VI LO z oddz. integracyjnymi w Bielsku-Białej. 

Udział w projekcie był bezpłatny.

W ramach jego realizacji przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz dodatkowe m.in. z języka angielskiego, matematyczno-przyrodnicze, ICT, warsztaty artystyczne i pedagogiczno-psychologiczne. 
 P
onadto, dla zainteresowanych uczniów i uczennic przewidziano możliwość bezpłatnego udziału w egzaminach: językowym lub ECDL.

Galeria zdjęć dokumentująca podjęte działania:

Zajęcia artystyczne:
 

Zajęcia matematyczne

Zajęcia z języka angielskiego


Zajęcia ITC

Sprawozdanie z realizacji projektu (sem I)

Sprawozdania z realizacji projektu (sem II)