0
6

Indywidualizacja Procesu nauczania

2 grudnia 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III bielskich szkół podstawowych”
 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX
 „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałania 9.1.2
 „
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie  do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

Regulamin

Plan zajęć