0
6

Europejskie Okno - cele

2 grudnia 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Program SOCRATES/COMENIUS   pt. "Europejskie okno" 
realizowany  był  w latach 2004 - 2007.


Cele projektu:


Uczniowie:
 

 •  poznają różne regiony własnego kraju oraz krajów partnerskich (będą poznawać tradycje, zwyczaje, ludowe pieśni i tańce, stroje, potrawy oraz atrakcje turystyczne);
 • zapoznają się z życiem i twórczością wybitnych przedstawicieli  polskiej kultury oraz kultury krajów partnerskich;
 • poznają najwybitniejsze pozycje literatury polskiej oraz literatury krajów partnerskich;
 • nawiążą kontakty i przyjaźnie z dziećmi innych krajów europejskich;
 • dobędą umiejętność posługiwania się nowymi technologiami ;
 • rozwiną umiejętność posługiwania się obcymi językami;
 • uświadomią sobie różnice i podobieństwa kulturowe krajów europejskich biorących udział w projekcie;
 • nauczą się tolerancji wobec odmienności kulturowej innych narodów;
 • będą dostrzegać piękno, oryginalność i różnorodność kultury europejskiej.
   

Nauczyciele:

 • poznają systemy edukacyjne krajów partnerskich;
 • będą mogli skorzystać z doświadczeń szkół biorących udział w projekcie w zakresie metod nauczania i form pracy;
 • nawiążą kontakty i przyjaźnie z nauczycielami szkół partnerskich;
 • oznają kulturę krajów partnerskich;
 • będą mogli doskonalić swoją wiedzę na temat kultury narodowej;
 • zdobędą umiejętność organizowania międzynarodowych spotkań;
 • rozwiną umiejętność posługiwania się nowymi technologiami;
 • rozwiną znajomość języka obcego.

   

 Szkoła:

 • poszerzy bazę informatyczną o nowe oprogramowanie;
 • wzbogaci zasób pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego;
 • zyska przyjaciół w innych krajach europejskich.
 • urozmaici swoją ofertę dydaktyczno – wychowawczą;
 • będzie znana w środowisku szkół partnerskich.

   

 Powrót do głównej strony programu "Europejskie Okno"