0
6

Świetlica

27 września 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84


Świetlica szkolna jest czynna:

od 6.45 do 16.45

mgr Ewa Halama - wychowawca świetlicy
mgr Beata Lekki - wychowawca świetlicy
mgr Sonia Kania - wychowawca świetlicy
mgr Paulina Gara - wychowawca świetlicy
mgr Martyna Giertler - wychowawca świetlicy
mgr Ewa Hola - wychowawca świetlicy

 

O ŚWIETLICY


Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, uwzględniając ich potrzeby edukacyjne, rozwojowe a także  możliwości psychofizyczne. Zajęcia w świetlicy szkolnej rozwijają zainteresowania dzieci, stwarzają im warunki do wypoczynku, relaksu, odrobienia prac domowych i zjedzenia posiłku.

Realizując swoje zadania, świetlica współpracuje z rodzicami dzieci, nauczycielami oraz specjalistami pracującymi w szkole, wspomagającymi realizację zadań świetlicy.

Zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć uczniom przebywającym w świetlicy proponujemy  udział w różnorodnych formach zajęć świetlicowych:

            - pomoc w odrabianiu zadań domowych, rozwiązywanie rebusów, krzyżówek, zagadek,          
               zabawy dydaktyczne i twórcze oraz ćwiczenia służące utrwalaniu  i poszerzaniu wiedzy;

            - zajęcia plastyczno-manualne, podczas których, poprzez stosowanie różnych technik
                i form plastycznych jak: rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie, wydzieranie,
                formowanie przestrzenne, origami, kirigami, quiling, papier mach'e, bibułkarstwo,
                decupaq'e itp., uczniowie doskonalą swoje zdolności i zainteresowania plastyczne;
                tematyka prac jest różnorodna, dotyczy najbliższego otoczenia dzieci i dostosowana
                jest do bieżącej tematyki zajęć; dzieci uczą się właściwego wykorzystania materiałów,
                organizacji pracy, segregacji odpadów papierniczych, samodzielności, współpracy 
                w grupie rówieśniczej,  jak również doskonalą umiejętności
grafomotoryczne;

            - zajęcia sportowo-ruchowe -  podczas zajęć realizowane są wybrane elementy mini gier
               zespołowych oraz  gimnastyki i lekkoatletyki; wychowankowie rozwijają koordynację
               ruchową w grach i zabawach, wzmacniają kondycję i zdolności motoryczne,
               nabywają umiejętności współpracy w zespole podczas gier i zabaw ruchowych,  poznają
              
różne formy zabaw  na świeżym powietrzu z wykorzystaniem małych przyborów
               sportowych, kształtują szybkość i wytrzymałość oraz usprawniają swoją gibkość,
               równowagę i skoczność.

            - zajęcia czytelnicze głośne czytanie bajek, zabawy słowne, ćwiczenia w poprawnym czytaniu 
               oraz recytacji.

- zajęcia komputerowe - wspomagają wychowanków poprzez umiejętności poszukiwania,
   porządkowania i  wykorzystania informacji  z różnych źródeł oraz skutecznego
   rozwiązywania problemów; zajęcia są dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności
   uczniów jak również do możliwości szkolnej pracowni informatycznej; na zajęcia
   uczęszczają zarówno uczniowie o szczególnych zainteresowaniach informatycznych,
   jak i tacy, którzy nie mieli wcześniej okazji rozwijać swych zainteresowań  w zakresie
   techniki komputerowej i technologii informacyjnej;

- zajęcia rytmiczno-muzyczne, podczas których wychowankowie  realizują wybrane
   elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii Doroty Dziamskiej ,,Edukacja
   przez ruch”; w trakcie zajęć  realizowane są układy taneczne oparte na założeniach ruchu
   rozwijającego, między innymi tańce uczące wyczucia przestrzeni i własnego ciała,
   ćwiczenia kształtujące motorykę małą i dużą, zabawy dające możliwość
   swobodnej ekspresji ruchowej oraz ćwiczenia na koordynację ruchową i koncentrację;
   część zajęć oparta jest na metodzie ,,Bumbumkowe poruszanki”; podczas zabaw często
   prowadzona jest gra na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych.


 
  
 
   

Zobacz więcej zdjęć