0
6

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021-2022

17 stycznia 2022r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych
prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała

 

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała jest prowadzona  systemem elektronicznym na stronie: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat,  z wyjątkiem rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej przy ul. Maksyma Gorkiego 7.

Szczegółowe informacje zawiera „Podręcznik dla Kandydata” w zakładce „Pomoc” na stronie:https://slaskie.edu.com.pl/kandydat  

W przypadku wyboru  Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej przy ul. Maksyma Gorkiego 7 rekrutacja prowadzona jest bezpośrednio w szkole.

Zakładanie konta w systemie i złożenie wniosku
od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15:00

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji  (nie dotyczy Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej przy ul. Maksyma Gorkiego 7).

Od 17 maja do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00 będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

W systemie elektronicznej rekrutacji kandydat posługuje się numerem PESEL, na który można założyć tylko jedno konto.

Kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów maksymalnie w trzech szkołach, do których ubiega się o przyjęcie.

Wydrukowany i podpisany przez co najmniej jednego rodzica /prawnego opiekuna wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru (szkoła, której oddział wskazany jest na pierwszym miejscu) w wyżej wymienionym terminie.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno rodziców, jak i pracowników szkół, wypełnione, wydrukowane i podpisane wnioski można dostarczyć osobiście w miejscu wskazanym przez szkołę lub przesyłać do szkoły pierwszego wyboru pocztą elektroniczną jako skan /zdjęcie na specjalny adres e-mail wskazany na stronie internetowej szkoły oraz faksem.

System umożliwia złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru elektronicznie za pomocą Profilu Zaufanego. Warunkiem skorzystania z tej metody jest posiadanie Profilu Zaufanego przez rodzica/opiekuna prawnego wskazanego we wniosku.

Samo podpisanie wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna Profilem Zaufanym nie jest wystarczające. Wniosek, który nie zostanie złożony nie będzie podlegał weryfikacji.  Dlatego po podpisaniu wniosku Profilem Zaufanym należy jeszcze kliknąć przycisk „Złóż wniosek”.

Jeżeli wniosek będzie składany w formie elektronicznej/Profilem Zaufanym należy dołączyć do niego również w formie elektronicznej  scan, zdjęcie niżej wymienionych dokumentów, potwierdzających spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów:

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

b) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

c) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

oraz

zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich  olimpiad  przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Terminy prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych, 
sprawdzianu kompetencji językowych od oddziałów dwujęzycznych.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych:

I termin od 1 czerwca  do 14 czerwca  2021 r.;

II termin*  do 8  lipca 2021 r.

Ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych:

I termin do 17 czerwca 2021 r.;

II termin do 9 lipca 2021 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych od oddziałów dwujęzycznych:

I termin od 1 czerwca do 14 czerwca  2021 r.;

II termin*  do 8  lipca 2021 r.

Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych od oddziałów dwujęzycznych:
I termin do 17 czerwca 2021 r.;

II termin do 9 lipca 2021 r.

* Dyrektor szkoły może wyznaczyć II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie.

Szczegółowe terminy prób sprawności fizycznej i sprawdzianu kompetencji językowych określa dyrektor szkoły (dostępne na stronach internetowych szkół). 

Wprowadzanie danych o osiągnięciach  i dostarczanie dokumentów do szkoły pierwszego wyboru (świadectwa, zaświadczenia).
od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00

Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00  należy uzupełnić wniosek o świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub kopia poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej, którą ukończył kandydat) i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 

Kandydat samodzielnie wprowadza osiągnięcia na podstawie świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badanie lekarskie

od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

Możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkoły/oddziałów

od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00

Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkoły lub oddziałów.
W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy:

  • z jednym z rodziców/prawnych opiekunów udać się do szkoły pierwszego wyboru lub skontaktować się ze szkołą, zwrócić się do komisji rekrutacyjnej o anulowanie złożonego wniosku i zwrot załączników,
  • wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać przez rodziców/prawnych opiekunów nowy wniosek.
  • złożyć osobiście lub w formie elektronicznej nowy wniosek wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
22 lipca 2021 r.

Kandydat może zapoznać się z wynikami naboru przez system naboru lub na stronie internetowej szkoły, w której złożył dokumenty.

Potwierdzanie woli podjęcia nauki
od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania.

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lekarskiego lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji
o wolnych miejscach

2 sierpnia 2021  r. do godz.14.00

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5  sierpnia  2021 r.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.