0
6

Pedagog

27 września 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Pedagog szkolny
mgr Grażyna Paduszyńska

 

Godziny pracy pedagoga

 

Zachęcamy do odwiedzania stron wskazanych poniżej:
 

padlet.com/gpaduszynska/dobrerady

padlet.com/gpaduszynska/motywacja

 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczone w naszej szkole:

- organizowanie profilaktycznych badań  dla uczniów klasy I z zakresu ryzyka dysleksji rozwojowej oraz badania logopedyczne w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną nr 2;

- w razie zaistniałego problemu wychowawczego otoczenie dziecka specjalistyczna opieką psychologiczno-pedagogiczną;

- w razie trudności w nauce pomoc rodzicom w skierowaniu dziecka na badanie psychologiczno-pedagogiczne do poradni PPP nr 2;

- w sytuacji stwierdzonych dysfunkcji u dziecka i wskazań do indywidualnej pracy z nim, pedagog szkolny prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (jest to system zintegrowanych działań stymulująco-usprawniajacych i korekcyjno-kompensacyjnych realizowanych przez pedagoga przy współpracy                z nauczycielami i rodzicami dziecka);

- koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mającej na celu podjęcie wszechstronnych działań na rzecz udzielenia pomocy dziecku i jego rodzinie w sytuacji zaistniałej potrzeby;

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka mające na celu podjęcie działań opiekuńczo-wychowawczych na rzecz wspierania dziecka w jego wszechstronnym rozwoju;

- wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach opiekuńczo-wychowawczych;

- w razie zaistniałej potrzeby kierowanie rodziców do placówek i instytucji wspierających rodzinę w jej działaniach opiekuńczo-wychowawczych;

- podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych mających na celu kształtowanie u dzieci pozytywnych postaw i zachowań, a przeciwdziałanie zachowaniom społecznie niepożądanym;

Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest pomoc uczniowi w:

  • pokonywanie występujących trudności w nauce,
  • wyrównywanie powstałych braków,
  • odbudowanie utraconej lub zaniżonej samooceny, wiary we własne możliwości,
  • pomoc w osiągnięciu sukcesu i zadowolenia z własnej pracy.

W ramach współpracy z instytucjami wspierającymi rodzinę i szkołę pedagog organizuje różnorodne formy pomocy, wsparcia i działań:

  • prorodzinnych,
  • prozdrowotnych,
  • prospołecznych.

Pedagog systematycznie, na bieżąco w ciągu roku szkolnego prowadzi indywidualne konsultacje dla rodziców w celu wsparcia ich w działaniach opiekuńczo-wychowawczych  w każdy czwartek                   w godzinach od 15:00 do 17:00

Bardzo ważną rolę w naszej szkole odgrywa zasada indywidualnego podejścia do każdego ucznia i w tym klimacie pedagog prowadzi różnorodne działania na rzecz dobra dziecka i jego wszechstronnego rozwoju.