0
6

Nabór uczniów do I klasy na rok szkolny 2021-2022

17 stycznia 2022r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Nabór uczniów do klasy I na rok szkolny 2021/2022

Sz. Rodzice,

Informujemy, że rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 8 marca 2021 r.

Dzieci do klasy pierwszej przyjmowane są w drodze:

  • ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową

            lub

  • REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego.

Zapisy do szkół obwodowych rozpoczynają się 8 marca 2021 r. o godz. 9.00 i trwają do 6 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 pod adresem: http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl.

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły, w obwodzie której mieszka, wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz – ZGŁOSZENIE – dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej. W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych odbywa się tylko w przypadku wystąpienia  w tych szkołach wolnych miejsc. Rozpoczyna się 8 marca 2021 r. o godz. 9.00 i trwa do 6 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 pod adresem: http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej określa się kryteria:

  1. Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.
  2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.
  3. W obwodzie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, mieszkają osoby wspierające rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, układając własną listę preferencji. W układaniu tej listy nie bierze się pod uwagę szkoły obwodowej. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.

Poniżej zamieszczamy komunikat ws. naboru do szkół podstawowych, uchwałę Rady Miejskiej określającą kryteria do naboru oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta wskazujące terminy rekrutacji.

Komunikat

Uchwała Rady Miejskiej określająca kryteria do naboru

Zarządzenie Prezydenta Miasta