0
6

Dźwięki Europy - cele

2 grudnia 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Cele operacyjne projektu:

Uczniowie:

 • zapoznają się z życiem i twórczością wybitnych kompozytorów europejskich;
 • odkrywają piękno muzyki klasycznej;
 • nauczą się  wyrażania uczuć poprzez działania plastyczne, taniec, gest, ruch, poezję i prozę
 • nauczą się tańców, muzycznych zabaw i piosenek popularnych w krajach partnerskich ;
 • zdobędą wiedzę na temat krajów partnerskich;
 • poznają kulturę muzyczną, tradycję i zwyczaje krajów  partnerskich;
 • poznają system nauki w szkołach partnerskich;
 • doskonalić będą umiejętności językowe, zwłaszcza w zakresie mówienia i pisania ;
 • nawiążą kontakty i przyjaźnie z dziećmi innych krajów europejskich.

 Nauczyciele:

 • poznają systemy edukacyjne krajów partnerskich;
 • będą mogli skorzystać z doświadczeń szkół biorących udział w projekcie w zakresie metod nauczania i form pracy;
 • oznają kulturę krajów partnerskich;
 • będą mogli doskonalić swoją wiedzę na temat europejskiej muzyki;
 • nawiążą kontakty i przyjaźnie z nauczycielami szkół partnerskich.

  Szkoła:

 • wzmocni swoją pozycję w środowisku lokalnym ;
 • wzbogaci ofertę dydaktyczno - wychowawczą ;
 • wzbogaci zasób pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego;
 • zyska przyjaciół w innych krajach europejskich.

Wpływ projektu :

Uczniowie:

 • rozwiną umiejętność posługiwania się językiem angielskim oraz motywację do nauki języków obcych;
 • rozwiną w sobie wrażliwość na piękno muzyki i innych dziedzin sztuki;
 • rozwiną umiejętność redagowania lirycznej i prozaicznej wypowiedzi pisemnej;
 • rozwiną swoje poczucie rytmu i słuch muzyczny;
 • rozwiną umiejętności i zdolności plastyczne ;
 • rozwiną umiejętność posługiwania się nowymi technologiami;
 • rozwiną w sobie poczucie własnej wartości oraz pewność siebie ;
 • uświadomią sobie różnice i podobieństwa kulturowe krajów europejskich biorących udział w projekcie;
 • nauczą się tolerancji wobec odmienności kulturowej innych narodów;
 • będą dostrzegać piękno, oryginalność i różnorodność kultury europejskiej.

 Nauczyciele:

 • rozwiną umiejętność posługiwania się obcymi językami lub zachęcą się do nauki języków;
 • udoskonalą stosowane metody nauczania i formy pracy ;
 • rozwiną postawę tolerancji wobec odmienności kulturowej innych narodów;
 • rozwiną umiejętność posługiwania się nowymi technologiami;
 • zdobędą umiejętność organizowania międzynarodowych spotkań.

Szkoła:

 • uzyska większą aprobatę dla swoich działań ze strony lokalnej i szerszej społeczności oraz władz lokalnych;
 • zaproponuje uczniom i rodzicom bogatszą ofertę dydaktyczno – wychowawczą;
 • nawiąże nowe kontakty z innymi instytuacjami edukacyjnymi i kulturalnymi ;
 • będzie znana w środowisku szkół partnerskich.

Powrót do głównej strony projektu