0
6

Regulamin udziału ucznia w wyjeździe zagranicznym

2 grudnia 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Regulamin

uczestnictwa uczniów

Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku – Białej
w wyjeździe zagranicznym do szkoły partnerskiej

w ramach Programu UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE/ COMENIUS

 

§ 1.

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Uczestnictwo w wizycie w szkole partnerskiej jest wyrazem uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniemw realizację projektu.

 2. Przy wyborze uczniów do udziału w wyjeździe brane są pod uwagę następujące kryteria:

             a)   gotowość przyjęcia w swoim domu dziecka z zagranicy podczas wizyty
                   partnerów projektu w Polsce,

             b)  ocena zachowania,

             c)  zaangażowanie w działania projektowe (udział w dodatkowych zajęciach,
                  frekwencja na zajęciach, aktywność, terminowość realizacji zadań, udział w
                  konkursach organizowanychw ramach projektu),

             d)  znajomość języka angielskiego.

 1. Uczniów do udziału w wyjeździe wybiera zespół nauczycieli realizujących projekt pod przewodnictwem dyrektora szkoły – koordynatora projektu.

 2. Wyjazd opłacony jest z funduszy unijnych otrzymanychprzez szkołę na realizację projektupt. „Barwy Europy” w ramach Programu UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE/ COMENIUS.

 3. Własne wydatki (np. zakup pamiątek, drobnych prezentów) uczeń pokrywa ze swojego kieszonkowego.

 

§ 2.

ZASADY UCZESTNICTWA W WYJEŹDZIE

 

 1. Uczeń bierze udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Uczeń zobowiązany jest dostarczyć we wskazanym terminie komplet dokumentów (paszport, europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego, zgoda rodziców - zawierająca zgodę na wyjazd oraz udzielenie pomocy medycznej, a także niezbędne informacje i oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem wycieczki).
 3. Każdy uczestnik wyjazdu musi być do niego odpowiednio przygotowany (odpowiedni ubiór, obuwie, dokumenty itp.).
 4. Uczniowie, za zgodą rodziców/prawnych opiekunów, zakwaterowani będą u rodzin uczniów szkoły partnerskiej.

 5. Uczniowie biorący udział w wyjeździe zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać poleceń kierownika wyjazdu i opiekunów.

 6. Uczniowie biorący udział w wyjeździe zobowiązani są zgłaszać wszelkie problemy i wypadki złego samopoczucia kierownikowi wyjazdu lub opiekunowi.

 7. Każdy uczeń biorący udział w wyjeździe zobowiązany jest posiadać zawsze przy sobie włączony telefon komórkowy.

 8. Każdego ucznia - uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:

  1. samodzielnego – bez zgody kierownika wyjazdu - oddalania się od grupy,

  2. samodzielnego oddalania się od rodziny, u której uczeń będzie mieszkał,

  3. kąpieli i używania sprzętu pływającego bez zgody kierownika wyjazdu,

  4. spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w jakiejkolwiek postaci,

  5. palenia papierosów.

 9. Uczestnicy wyjazdu mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującejw domu goszczącej ucznia rodziny.

 10. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia.

 11. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowychi kodeksu ruchu drogowego.

 12. Podczas jazdy busem:

             a)  należy siedzieć na swoich miejscach,

             b)  należy zapiąć pasy bezpieczeństwa,

             c)  nie wolno wstawać, chodzić po busie, siedzieć tyłem, na oparciu,
                  otwierać okien, wyrzucać czegokolwiek przez okno,

             d)  nie wolno jeść i pić,

             e)  posiłki spożywamy w czasie postoju, w wyznaczonym miejscu,

             f)  należy zachowywać się cicho, nie wolno śmiecić.

 1. Podczas przelotu samolotem:

             a)  należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przekazanych
                  przez personel pokładowy,

             b)  należy zachowywać się cicho, nie wolno śmiecić,

             c)  bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierownika
                  wycieczki i opiekunów.

 1. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkołyi kraju oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.

 2. W przypadku niepodporządkowania się postanowieniom niniejszego regulaminu nastąpi wykluczenie ucznia z dalszego udziału w Projekcie, obniżenie oceny zachowania do nagannej oraz zastosowanie kar przewidzianych w statucie szkoły.

 3. W przypadku wyrządzenia szkody przez uczestnika wyjazdu odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.

 4. Regulamin obowiązuje od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez kierownika wyjazdu.

   

§ 3.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Koordynator projektu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
 2. W przypadkach spornych decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.

 

Bielsko – Biała, 16 września 2013 r.