0
6

Barwy Europy - cele projektu

2 grudnia 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84


 

Cele zrealizowane w trakcie projektu „Barwy Europy”

 

Uczniowie:

 • zapoznali się z życiem i twórczością malarzy europejskich jak: Than Mor, Székely, Feszty, Merse, Vasarely, Grao Vasco, Amadeo de Souza, Resende, Carvalho da Silva Porto, Velazquez, Goya, Picasso, Sorolla, Matejko, Wyspiański, Stażewski, Fałat, Leonardo da Vinci, Osman Hamdi, Ibrahim Çalli, Turgut Zaim, Eyupoglu;

 • poznali galerie europejskie;

 • zdobyli wiedzę na temat historii obrazów i epok, w których żyli malarze;

 • poznali różnorodne techniki plastyczne, takie jak m.in.: malowanie farbami olejnymi, sitodruk, malowanie akwarelami, pastelami, temperą, a także kolaż, gwasz, fotomontaż, grafika komputerowa, technika 3D;

 • nauczyli się wyrażania uczuć poprzez działania plastyczne, muzykę, taniec, teatr, gest, ruch, poezję i prozę;

 • zdobyli wiedzę na temat muzyki charakterystycznej dla okresów, w których tworzyli malarze;

 • zdobyli wiedzę na temat pejzażu i geografii krajów partnerskich;

 • poznali kulturę, tradycje i zwyczaje krajów partnerskich;

 • poznali system nauki w szkołach partnerskich;

 • nawiązali kontakty i przyjaźnie z dziećmi innych krajów europejskich;

 • rozwinęli znajomość języka ojczystego w zakresie wypowiadania się i redagowania wypowiedzi pisemnych;

 • rozwinęli umiejętność posługiwania się językiem angielskim oraz motywację do nauki języków obcych;

 • stali się bardziej wrażliwi na piękno europejskiego malarstwa i innych dziedzin sztuki;

 • rozwinęli umiejętności manualne i zdolności plastyczne;

 • rozwinęli umiejętność redagowania lirycznej i prozaicznej wypowiedzi pisemnej;

 • rozwinęli swoje poczucie rytmu i słuch muzyczny;

 • nauczyli się posługiwania nowymi technologiami, m.in. z zakresu grafiki komputerowej jak: Microsoft Paint, MyPaint, ArtRage 2, GIMP 2, Open Pixlr editor;

 • wzmocnili poczucie własnej wartości oraz pewność siebie;

 • rozwinęli kompetencje społeczne, takie jak: umiejętność współpracy, zgodnego działania w celu osiągnięcia wspólnego celu, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, umiejętności organizacyjne;

 • uświadomili sobie różnice i podobieństwa kulturowe krajów europejskich biorących udział w projekcie;

 • stali się bardziej otwarci i tolerancyjni wobec odmienności kulturowych krajów partnerskich;

 • odkryli w sobie nowe talenty i umiejętności;

 • stali się bardziej wrażliwi na piękno, oryginalność i różnorodność kultury europejskiej.

 

Nauczyciele:

 • poznali systemy edukacyjne krajów partnerskich i zapoznali się metodami nauczania i formami pracy stosowanymi w szkołach partnerskich;

 • poznali kulturę krajów partnerskich, stali się bardziej otwarci i tolerancyjni wobec odmienności kulturowych krajów partnerskich;

 • poszerzyli swoją wiedzę na temat europejskiego malarstwa;

 • nawiązali kontakty i przyjaźnie z nauczycielami szkół partnerskich;

 • rozwinęli umiejętność posługiwania się językiem angielskim;

 • poszerzyli swoje umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami;

 • nabyli umiejętności organizacyjne w zakresie zarządzania projektem i organizowania międzynarodowych spotkań;

 • rozwinęli umiejętność zgodnej współpracy, wspólnego działania dla osiągnięcia określonych celów;

Szkoła:

 • wzmocniła swoją pozycję w środowisku lokalnym oraz wobec lokalnych władz;

 • wzbogaciła ofertę dydaktyczno - wychowawczą;

 • poszerzyła zakres pomocy dydaktycznych do nauki plastyki;

 • zyskała przyjaciół w innych krajach europejskich.