0
6

Strona Główna

11 maja 2021r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Informujemy, że  z dniem 6 maja b.r. uczniowie klas I – III wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Natomiast uczniowie klas IV – VIII nadal uczą się w trybie zdalnym.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące zasad funkcjonowania szkoły w obecnym czasie:

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dla klas I - III

Organizacja zdalnego nauczania w klasach IV – VIII

Konsultacje dla uczniów

Godziny pracy pedagoga

Regulamin biblioteki

Godziny pracy biblioteki


Informujemy, że pedagog szkolny prowadzi dwa padlety dla uczniów i rodziców,
na których zamieszcza ciekawe artykuły, filmy, prezentacje
i informacje pomocne w trakcie okresu zdalnego nauczania.

Poniżej zamieszczamy linki do w/w padletów:

dla rodziców: padlet.com/gpaduszynska/dobrerady

dla uczniów: padlet.com/gpaduszynska/motywacja


Nabór uczniów do klasy I na rok szkolny 2021/2022

Sz. Rodzice,

Informujemy, że rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 8 marca 2021 r.

Dzieci do klasy pierwszej przyjmowane są w drodze:

  • ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową

            lub

  • REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego.

Zapisy do szkół obwodowych rozpoczynają się 8 marca 2021 r. o godz. 9.00 i trwają do 6 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 pod adresem: http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl.

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły, w obwodzie której mieszka, wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz – ZGŁOSZENIE – dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej. W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych odbywa się tylko w przypadku wystąpienia  w tych szkołach wolnych miejsc. Rozpoczyna się 8 marca 2021 r. o godz. 9.00 i trwa do 6 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 pod adresem: http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej określa się kryteria:

  1. Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.
  2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.
  3. W obwodzie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, mieszkają osoby wspierające rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, układając własną listę preferencji. W układaniu tej listy nie bierze się pod uwagę szkoły obwodowej. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.

Poniżej zamieszczamy komunikat ws. naboru do szkół podstawowych, uchwałę Rady Miejskiej określającą kryteria do naboru oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta wskazujące terminy rekrutacji.

Komunikat

Uchwała Rady Miejskiej określająca kryteria do naboru

Zarządzenie Prezydenta Miasta


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Informujemy, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN

Poniżej zamieszczamy terminy rekrutacji

Załączniki:

  1. Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021-2022
  2. Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022 - komunikat MEiN