Zdjęcia z realizacji projektu (zobacz galerię)
Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2011/2012 półrocze II
Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2011/2012 półrocze I
Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2010/2011
Sprawozdanie z realizacji godzin w ramach projektu (I semestr)
Sprawozdanie z realizacji godzin w ramach projektu (II semestr)
Informacje o projekcie

 

Projekt "Fabryka wiedzy i umiejętności"
Drugi semestr projektu
Wrzesień 2011-Styczeń 2012

 

 

Sprawozdanie z realizacji godzin w ramach projektu

„Fabryka wiedzy i umiejętności” - projekt realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej

Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku - Białej realizuje projekt pn. „Fabryka wiedzy  i umiejętności” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Okres realizacji: 1 września 2011 r. – 31 stycznia 2012 r.
Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów bielskich szkół na rynku pracy. Cel jest realizowany poprzez wdrożenie programu rozwojowego ukierunkowanego na:
-   Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.
-   Rozwijanie potencjalnych możliwości intelektualnych uczniów zdolnych.     

W ramach jego realizacji przeprowadzone zostały zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz dodatkowe m.in. z języka angielskiego, matematyczno-przyrodnicze, ICT, warsztaty artystyczne i pedagogiczno-psychologiczne.  
Ponadto, dla zainteresowanych uczniów i uczennic przewidziano możliwość bezpłatnego udziału w egzaminach: językowym i ECDL oraz sfinansowano 30 uczniom udział w konkursie matematycznym Kangur.

W naszej szkole w projekcie bierze udział 90 uczniów z klas II-VI.

Grupy zajęciowe to:

1.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach V-VI. Grupa  liczy 10 osób. Zrealizowano 63/96 godzin.

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:
- motywowanie uczniów do systematycznej pracy
- umożliwienie uczniom wykorzystania zdobytej wiedzy do porozumiewania się na miarę możliwości ucznia

 

2. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki prowadzone przez mgr Renatę Kwapisz .

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności matematycznych w klasach V-VI.  Zrealizowano 74/96 godzin. Grupa  liczy 10 osób.

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:
- indywidualnie pracować z niektórymi uczniami
- zachęcić uczniów do dalszej nauki matematyki
- wykonać prace na wystawy z różnych działów matematycznych
- motywować do systematycznej pracy
- w dalszym ciągu wykorzystywać programy multimedialnych do nauki matematyki
- pracować z uczniem mającym problemy w opanowaniu materiału
- starać się, aby uczniowie napisali sprawdzian w klasie szóstej na wysokim poziomie
- bardziej motywować do pracy i kontrolować
- utrwalać i rozszerzać wiadomości zdobyte na lekcji
-
rozwijać  pamięć oraz kształtować logiczne myślenie i prawidłowe wnioskowanie
-
pomagać  słabszym uczniom w nadrobieniu zaległości
-
kształtować wyobraźnię i intuicję matematyczną.

 

3. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach II-IV.  Zrealizowano 69/97 godzin. Grupa  liczy 10 osób.

 

4. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach V-VI.  Zrealizowano 136/193 godzin. Grupa  liczy 10 osób.

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: 
- motywowanie uczniów do systematycznej pracy
- rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz wykorzystywania ich w procesie zdobywania wiedzy.

 

5. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki prowadzone przez mgr Renatę Kwapisz

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie nauki matematyki w klasach IV-V. Zrealizowano 156/180 godzin. Grupa  liczy 10 osób z klasy IV i 10 osób z klasy V.

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:
-umiejętność szybkiego rozwiązywania zadań konkursowych
-udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach z matematyki
-zachęcić uczniów do dalszej nauki matematyki
-wykonać prace na wystawy z różnych działów matematycznych
Uczniowie biorący udział w zajęciach lepiej radzą sobie z samodzielną nauką matematyki, aktywnej pracują na lekcji, są bardziej zmotywowani do nauki matematyki.
Praca uczniów w czasie dodatkowych zajęć z matematyki nie podlega ocenie.

 

6. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne –Warsztaty artystyczne prowadzone przez mgr Izabelę Kaszubę i mgr Elżbietę Golonka .

 Przeprowadzono 22 godziny zajęć  teoretycznych i 22 godziny zajęć warsztatów praktycznych. Zrealizowano 20/20 godzin. Grupa  liczy 20 osób. Uczestnikami zajęć warsztatowych są uczniowie z klas II-VI 20-osobowa grupa. Zajęcia odbywają się w czwartki, co drugi tydzień.

Celem warsztatów jest troska o wszechstronny rozwój młodego człowieka. Edukacja teatralna i wykorzystywanie technik teatralnych mają służyć zaktywizowaniu dzieci i młodzieży.

Uczestnicząc w zajęciach dzieci uczyły się:
- kształtować wyobraźnię sceniczną
- udować atmosferę na scenie wokół siebie i postaci scenicznej
- rozbudzać odczucia indywidualne
- improwizacji jako podstawowego elementu warsztatu aktorskiego
- gry zespołowej w oparciu o ćwiczenia zbiorowe
- pracy nad rolą
|- tworzyć spektakl od podstaw aż do efektu końcowego jakim jest premiera.

 

7. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne matematyczno-przyrodnicze prowadzone przez mgr Dorotę Dziki. Zrealizowano 42/48 godzin zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Celem zajęć jest rozwijanie  umiejętności w zakresie matematyczno-przyrodniczym w klasach II-IV. Grupa  liczy 10 osób.

Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, z ogromnym zaangażowaniem wykonywały ćwiczenia. Sprawdzianem zdobytych umiejętności będzie uczestnictwo w konkursie ,,Kangur”.

 

8. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z ICT prowadzone przez lic. Dominikę Polak. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności komputerowych klasach I-III. Grupa liczy 10 osób. Zrealizowano 41/49 godzin.

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:

- Kontynuowanie kształtowania umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w sieci oraz wykorzystywania ich w nauce
- Kontynuowanie pracy z uczniami w zakresie pobudzania kreatywnego myślenia za pomocą edytorów graficznych oraz gier logicznych
- Rozwijanie umiejętności edycji i formatowania plików tekstowych oraz graficznych.

 

9. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z ICT prowadzone przez lic. Dominikę Polak. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności komputerowych klasach V-VI.  .Grupa  liczy 10 osób.

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:

Zrealizowano 82/98 godzin.

-Kontynuowanie pracy z uczniami nad praktycznym zastosowaniem edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego
- Poszerzanie wiedzy uczniów na temat tworzenia prezentacji multimedialnych.

 

10. Warsztaty pedagogiczno -psychologiczne. Prowadzone przez mgr Sonię Kanię i psychologa Zofię Bielecką-Francuz.

Zajęcia  2 razy w semestrze prowadzone przez psychologa i pedagoga. Skierowane do wszystkich uczniów biorących udział w projekcie-90 os. podzielonych na 4 grupy.

 

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:

1. Rozwijać umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz wykorzystywania ich w procesie zdobywania wiedzy.
2. Motywować uczniów do systematycznej pracy.
3. Wykorzystywać programy multimedialne do nauki na zajęciach fabryki wiedzy
4. Indywidualizować pracę uczniów
5. Rozwijać umiejętności nabyte na lekcjach
6. Zachęcać uczniów do twórczej pracy
7. Organizować konkursy szkolne
8. Wzmocnić przygotowanie uczniów do konkursów i egzaminów międzynarodowych: ,,Kangur”, ,,FOX”, ECDL
9. Kształtować umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w Internecie
10. Przestrzegać młodych użytkowników globalnej sieci przed umieszczaniem prywatnych zdjęć, danych kontaktowych, poufnych informacji o sobie oraz swoich bliskich w Internecie.