0
5

Witamy w naszej szkole

16 września 2014r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84
Ostatnia aktualizacja: Z życia szkoły zmieniono 2014-09-08 22:05:23

 

UWAGA RODZICE!!!

Wyprawka Szkolna

w roku szkolnym 2014/2015

dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych 
 

Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2014/2015 pomoc skierowana zostaje do:

 • uczniów z klas II-III szkoły podstawowej – kwota dofinansowania: 225,- zł

 • uczniów klasy VI szkoły podstawowej – kwota dofinansowania: 325,- zł

 • uczniów:

  • słabowidzących,

  • niesłyszących,

  • słabosłyszących,

  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - – kwota dofinansowania: 325,- zł

 

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać „Wyprawkę szkolną”?

Zgodnie z założeniami programu w roku 2014 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wyszczególnionych poniżej kryteriów:

 1. uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.), tj. 539,- zł netto;

 2. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej warunki lokalne, ekonomiczne i społeczne, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,  bezrobocia,  niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego

 3. niezależnie od dochodu uczniom niepełnosprawnym:

  • słabowidzącym,

  • niesłyszącym,

  • słabosłyszącym,

  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

Jak ubiegać się o pomoc ?

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:

 • złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w terminie od 1 do 9 września 2014 r.

 • do wniosku należy dołączyć:

  • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina spełnia kryterium dochodowe należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego

 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 • rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.

 • zwrotu kosztów zakupu podręczników dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

 • Dowodem zakupu jest: faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

 • realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 17 listopada 2014 r.

 

DOKUMNETY DO POBRANIA:

INFORMACJA DLA RODZICÓW PDF

WZORY WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ PDF

WZORY WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ DOC