0
5

Regulamin zachowania się uczniów

21 września 2017r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Prosimy zapoznać się z Regulaminem zachowania się ucznia.

 

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW

w Szkole Podstawowej nr 24

im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej

                                                                                                                                                

I.  Wejście do szkoły i wyjście po skończonych zajęciach.

 1. Czas pobytu uczniaw szkole jest ściśle określony. Do szkoły należy przyjść na 10 minut przed rozpoczęciem 1. lekcji i wyjść równo z dzwonkiem kończącym przerwę po ostatniej lekcji.

 2. Czas przed lekcjami oraz po ich zakończeniu uczniowie mogą spędzać w świetlicy szkolnej – w godz. od 645 do 1645.

 3. Uczniowie rozpoczynający zajęcia o godz. 800 po wejściu do szkoły idą do szatni, gdzie zostawiają wierzchnie ubranie i zmieniają obuwie, a następnie czekają na parterze do godz. 745, o której pod opieką nauczycieli przechodzą na I i II piętro do swoich sal lekcyjnych.

 4. Samowolne opuszczenie szkoły w czasie zajęć: od rozpoczęcia do ich zakończenia jest zabronione



II. Zachowanie podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

 1. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się parami przed klasą, w której ma odbywać się lekcja i pod opieką nauczyciela wchodzą powoli do sali.

 2. W razie nieprzybycia nauczyciela na zajęcia przewodniczący klasy zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły lub innemu nauczycielowi.

 3. W trakcie lekcji uczeń wykonuje polecenia nauczyciela, nie spożywa posiłków, nie pije napojów, nie żuje gumy, nie korzystaz telefonu komórkowego i innych urządzeń telekomunikacyjnych.

 4. Uczniowie wstają do odpowiedzi.

 5. W sytuacji, gdy w trakcie zajęć do sali lekcyjnej wchodzi nauczyciel lub inna dorosła osoba, uczniowie wstają z miejsc.

 6. Uczniowie są zobowiązani do dbania o mienie szkolne – ławki, krzesła, inne sprzęty, pomoce dydaktyczne.

 7. Uczeń zobowiązany jest utrzymywać ład i porządek w swoim miejscu pracy.

 8. Uczniowie przebierający się na zajęcia wychowania fizycznego są zobowiązani do zawieszenia ubrania na wieszaku i ułożenia plecaków wzdłuż ściany pod oknami.

 9. Uczeń kładzie na swoim stoliku wyłącznie przybory szkolne, podręczniki, zeszyty oraz rzeczy potrzebne do lekcji.

 10. Uczniowie są zobowiązani do pozostawienia po skończonej lekcji porządku.

 11. Po zakończeniu lekcji uczniowie za pozwoleniem nauczyciela powoli wychodzą na korytarz.

 12. Po ostatniej lekcji uczniowie schodzą do szatni pod opieką nauczyciela

 

 

III.  Zachowanie w czasie przerw międzylekcyjnych.

 

 1. Podczas przerwy uczeń podporządkowuje się poleceniom nauczyciela dyżurującego i innych pracowników szkoły.

 2. Uczeń przebywa w trakcie przerwy w rejonie sali, w której będzie miał lekcję.

 3. Zabrania się uczniom samowolnego schodzenia na I piętroi parter.

 4. Na śniadanie uczniowie klas I – III parami są sprowadzani pod opieką swoich nauczycieli, a uczniowie klas IV - VI pod opieką nauczyciela mającego dyżur po 2. lekcji na parterze.

 5. Na obiad uczniowie klas I – III sprowadzani są parami pod opieką nauczyciela bibliotekarza, a uczniowie klas IV – VI schodzą parami pod opieką pedagoga szkolnego. Po lekcji wychowania fizycznego uczniowie są sprowadzani na obiad pod opieką nauczyciela w-f.

 6. Po schodach uczniowie poruszają się spokojnie, prawą stroną.

 7. Z biblioteki uczniowie mogą korzystać po skończonych lekcjach lub w trakcie długiej przerwy.

 8. Uczniowie zobowiązani są ułożyć plecaki wzdłuż ściany obok sali, w której będą mieli lekcję.

 9. Wszelkie wynikłe podczas przerwy problemy, konflikty, zauważone sytuacje zagrażające bezpieczeństwu uczeń zgłasza dyżurującemu na korytarzu nauczycielowi.

 10. O zauważonym podczas przerwy wypadku rówieśnika oraz wszelkich urazach i złym samopoczuciu uczeń natychmiast zawiadamia dyżurującego na korytarzu nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

 11. Uczniowie zachowują się uprzejmie wobec nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i innych osób dorosłych spotkanych podczas przerwy na korytarzu – ustępują miejsca, mówią „dzień dobry”, „do widzenia”.

 12. W czasie przerwy zabrania się:

  • biegania

  • hałasowania (krzyki, piski, gwizdy itp.),

  • siadania na parapetach, otwierania okien, wychylania się przez okno,

  • grania w zabronione przez nauczyciela gry i zabawy,

  • zachowań agresywnych,

  • śmiecenia, niszczenia mienia szkolnego,

  • kopania i rzucania przedmiotami,

  • spędzania przerw na schodach, w szatni przy sali gimnastycznejoraz w łączniku do niej prowadzącym, a także w innych zakamarkach szkoły,

  • przebywania bez potrzeby w toaletach.

 13. Zakazuje się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów.

 14. W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowychi innych urządzeń telekomunikacyjnych.

 15. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się w parach wzdłuż ściany przy sali lekcyjnej i spokojnie w ciszy czekają na nauczyciela.

 16. Po dzwonku na lekcję uczniowie klas IV –VI, będący przed zajęciami komputerowymi lub lekcją wychowania fizycznego, ustawiają się w parach na korytarzu II piętra przy ścianie pod gazetką korkową i czekają w ciszy na nauczyciela prowadzącego w/w zajęcia, a następnie pod jego opieką schodzą do pracowni komputerowej lub sali gimnastycznej.

 17. W ciepłe pogodne dni podczas przerw po 3., 4. i 5. lekcji dzieci przebywają na dolnym boisku.

 18. Uczniowie schodzą na boisko pod opieką nauczyciela dyżurującego, który wchodzi na teren boiska jako pierwszy.

 19. Podczas przerwy spędzanej na szkolnym boisku obowiązują dodatkowo następujące zasady:

 • Uczniowie przebywają podczas przerwy na dolnym boisku.
 • Wyjście na boisko jest obowiązkowe.
 • Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania regulaminu szkolnego boiska.
 • Podczas przerwy można korzystać wyłącznie z toalety na I piętrze.
 • Zabrania się także uczniom:
  • wychodzenia poza teren szkoły;
  • schodzenia na dolną część boiska, gdzie znajdują się stoły ping - pongowe (z wyjątkiem dzieci grających w ping - ponga);
  • siadania na schodach i poręczach;
  • jeżdżenia na rowerze.

IV. Strój ucznia:  

 

1. Strój ucznia składa się z:

 • koszulki polo z wyszytym logo szkoły w kolorze ciemnoniebieskim lub błękitnym (do wyboru),
 • rozpinanego swetra lub bluzy w kolorze granatowym lub popielatym bez żadnych napisów i innych nadruków,
 • dowolnych spodni lub spódnicy,
 • obuwia zamiennego z białą podeszwą.

2. Strój ucznia jest skromny, schludny i czysty, w stonowanej kolorystyce.

3. Zabrania się noszenia:

 • biżuterii (dopuszcza się jedynie u dziewczynek małe, nie zagrażające bezpieczeństwu dziecka, kolczyki),
 • pomalowanych paznokci i włosów,
 • stosowania makijażu.

4. Uczesanie ucznia powinno być skromne, bez ekstrawagancji, włosy długie należy spiąć.

5. Uczniowie zobowiązani są do zmiany obuwia. Na terenie budynku szkoły chodzimy w obuwiu z białą podeszwą.

6. Podczas obchodów świąt państwowych, innych uroczystości szkolnych oraz wyjazdów do teatru i na koncertuczniowie są zobowiązani do noszenia stroju odświętnego.

7. Strój odświętny składa się z:

a) dziewczęta: biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica,

b) chłopcy: biała koszula i eleganckie, granatowe lub czarne spodnie.

8. O konieczności założenia stroju odświętnego uczniowie są informowani przez wychowawcę klasy.

9. Na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie są zobowiązani do noszenia stroju gimnastycznego.

10. Strój gimnastyczny składa się z: obuwia sportowego z białą podeszwą, koszulki z krótkim rękawem określonego dla danej klasy koloru (bez żadnych napisów i innych nadruków) oraz czarnych krótkich spodenek gimnastycznych (przed kolano) lub getrów. Spodenki i getry powinny być jednolitego koloru  (bez wzorów i napisów).

V.  Niezależnie od niniejszego regulaminu uczniowie są zobowiązani do przestrzegania
      obowiązujących w szkole regulaminów pracowni, sali gimnastycznej, świetlicy,
      biblioteki i szkolnych boisk.

 

VII.  Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu uczeń może być ukarany w formie:

 1. Ustnego upomnienia przez wychowawcę lub innego nauczyciela;

 2. Wpisu do klasowego zeszytu uwag;

 3. Pisemnego powiadomienia rodziców poprzez zeszyt korespondencji ucznia.

 

VI. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu ma wpływ na ocenę zachowania ucznia.

 

Znowelizowany tekst Regulaminu został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu  10 września 2015 r.