0
6

Pedagog

27 lipca 2021r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Pedagog szkolny
mgr Grażyna Paduszyńska

 

Godziny pracy pedagoga w okresie pandemii COVID-19:

 

Zachęcamy do odwiedzania stron wskazanych poniżej:

padlet.com/gpaduszynska/dobrerady

padlet.com/gpaduszynska/motywacja

 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczone w naszej szkole:

smiley  organizowanie profilaktycznych badań  dla uczniów klasy I 
  z zakresu ryzyka dysleksji rozwojowej oraz badania logopedyczne
          - w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną nr 2;

smiley  w razie zaistniałego problemu wychowawczego otoczenie dziecka specjalistyczna
  opieką psychologiczno-pedagogiczną;

smiley  w razie trudności w nauce pomoc rodzicom w skierowaniu dziecka na badanie
   psychologiczno-pedagogiczne do poradni PPP nr 2;
smiley  w sytuacji stwierdzonych dysfunkcji u dziecka i wskazań do indywidualnej
  pracy z nim, pedagog szkolny prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
          (jest to system zintegrowanych działań stymulująco-usprawniajacych
          i korekcyjno-kompensacyjnych realizowanych przez pedagoga przy współpracy
          z nauczycielami i rodzicami dziecka);
smiley  koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mającej na celu podjęcie
  wszechstronnych działań na rzecz udzielenia pomocy dziecku i jego rodzinie 
          w sytuacji zaistniałej potrzeby;
smiley  rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka mające na celu podjęcie działań
  opiekuńczo-wychowawczych na rzecz wspierania dziecka w jego 
          wszechstronnym rozwoju;
smiley  wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach opiekuńczo-wychowawczych;

smiley  w razie zaistniałej potrzeby kierowanie rodziców do placówek i instytucji 
  wspierających rodzinę w jej działaniach opiekuńczo-wychowawczych;
smiley  podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych mających na celu 
  kształtowanie u dzieci pozytywnych postaw i zachowań, a przeciwdziałanie
          zachowaniom społecznie niepożądanym;

Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest pomoc uczniowi w:

yes    pokonywanie występujących trudności w nauce,
yes   wyrównywanie powstałych braków,
yes   odbudowanie utraconej lub zaniżonej samooceny, wiary we własne możliwości,
yes   pomoc w osiągnięciu sukcesu i zadowolenia z własnej pracy.


W ramach współpracy z instytucjami wspierającymi rodzinę i szkołę pedagog organizuje różnorodne formy pomocy, wsparcia i działań:

  • prorodzinnych,
  • prozdrowotnych,
  • prospołecznych.


Pedagog systematycznie, na bieżąco w ciągu roku szkolnego prowadzi indywidualne konsultacje dla rodziców w celu wsparcia ich w działaniach opiekuńczo-wychowawczych  w każdy czwartek w godzinach od 15:00 do 17:00

Bardzo ważną rolę w naszej szkole odgrywa zasada indywidualnego podejścia do każdego ucznia i w tym klimacie pedagog prowadzi różnorodne działania na rzecz dobra dziecka i jego wszechstronnego rozwoju.