0
5

Informacje o ubezpieczeniu

14 lipca 2020r.
Szkoła Podstawowa nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239
tel/fax +48 33 816 49 84

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki są ubezpieczeni w Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk SA Vienna Insurance Group.
W ramach ubezpieczenia korzystamy z wariantu EDU PLUS. Z warunkami tego ubezpieczenia można się zapoznać z dokumentu, którego pełną treść można pobrać z naszej strony (załącznik nr 1).
Druk - "Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w placówkach oświatowych" można pobrać z naszej strony (załącznik nr 2)

Do pobrania:

Załącznik nr 1: 2019-EDU PLUS_szpital choroba-zgłoszenie roszczenia_świadczenia dodatkowe.(SZP CH)doc
Załącznik nr 2: 2019-Lista_opłacających_-UBEZPIECZONYCH
Załącznik nr 3: 2019-Zgoda Ubezpieczonego -OŚWIADCZENIE  do podpisu
Załącznik nr 4: 2019-OWU EDU PLUS - 2019_05
Załącznik nr 5: 2019-PDiO Oddział 2019 - opcja OCHRONA
Załącznik nr 6: 2019-RODO-Obowiązek Informacyjny Administratora danych osobowych
Załącznik nr 7: Szkoły 2019-2020 - Ubezpieczenia Dzieci- BB SP 24 -InterRisk T.U.

Załącznik nr 8: 2019-Druk-Zgłosz.SzkodyNNW-EDU PLUS  - ten druk do pobrania w sekretariacie szkoły.

Informacja dla Rodziców o postępowaniu w przypadku nieszczęśliwego wypadku.

Jeżeli wypadek zdarzy się poza szkołą.

Rodzic powinie zgłosić się do sekretariatu szkoły po formularz zgłoszenia do ubezpieczenia.
Do wypełnionego formularza należy dołączyć kserokopię dokumentacji medycznej, związanej z wypadkiem (np. informacja z pogotowia ratunkowego, ambulatorium, karta wypisu ze szpitala ... itp).

We wszystkich sprawach dotyczących tego ubezpieczenia i odszkodowania należy kontaktować się telefonicznie lub osobiście w biurze Towarzystwa Ubezpieczeniowego.


Towarzystwo Ubezpieczeniowe InterRisk SA Vienna Insurance Group
Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 18a (IIIpiętro) - środy i piątki w godz. od 16.00 do 17.00
Tel. 334978191; 502367432; 502393021.


Dokumentację można również złożyć w skrzynce na III piętrze - codziennie (w dni robocze) w godzinach od 9.00 do 17.00. W tym przypadku należy podać również numer telefonu kontaktowego.

Jeżeli wypadek zdarzy się w szkole.

W tym przypadku uczeń zgłasza wypadek wychowacy lub nauczycielowi dyżurującemu.
 Rodzic poszkodowanego ucznia powinien dostarczyć do szkoły niezbędną dokumentację medyczną.
Na podstawie relacji poszkodowanego i świadków zdarzenia, w obecności Rodzica ,Inspektor BHP i Społeczny Inspektor Pracy sporządzają
szczegółowy protokół.
Protokół podpisują wszyscy biorący udział przy jego sporządzaniu. Kopię tego protokołu wraz ze Zgłoszeniem szkody do ubezpieczenia otrzymuje Rodzic poszkodowanego ucznia.